قالب گرافیت

  • Application Of Graphite Mould

    کاربرد قالب گرافیت

    در سالهای اخیر ، با پیشرفت سریع صنعت قالب و قالب ، مواد گرافیت ، فرآیندهای جدید و افزایش کارخانه های قالب و قالب دائما بر بازار قالب و قالب تأثیر می گذارد. گرافیت با خواص فیزیکی و شیمیایی خوب به تدریج به ماده مورد نظر برای تولید قالب و قالب تبدیل شده است.